תנאי שימוש באתר

טיל
מידע נוסף

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט Maskyoo

 1. כללי
 • אתר האינטרנט של Maskyoo [להלן: "האתר"] הינו בבעלות מסקיו טלפוניה בע"מ ומופעל על ידה. האתר מאפשר לגולשים באתר להצטרף לשירותים שונים המוענקים על ידי Maskyoo ללקוחותיה ואפשרויות נוספות [להלן: "המשתמש/ים" ו/או "הרוכש/ים"].
 • תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראותיו יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של Maskyoo. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן.
 • השימוש באתר, ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Maskyoo בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר פרסום באתר.
 • Maskyoo שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, Maskyoo ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים, מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד, הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 • תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחלופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 • שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתרי האינטרנט על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. למען הסר ספק, כל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובאתרי האינטרנט לצרכים אישיים ושאינם מסחריים, בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו, כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או שהיא מסחרית.
 • השימוש במידע אותו מסר המשתמש ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין.
 1. מידע מלא ומפורט בדבר תעריפי שירותי הבזק שאותם מספקת Maskyoo מופיע כאן
 1. 'עוגיות'
 • האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות [להלן: Cookies"" או "קוקיז"] אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, לאבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.
 • נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיז ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של Maskyoo או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.
 • הקוקיז הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המחשב שבו נעשה השימוש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר האתר יסגר וייתכן כי אחרים יישמרו על גבי הזיכרון במחשב. מובהר כי בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את הקוקיז מהמחשב שברשותו. מאחר שהקוקיז נועדו לחסוך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי יש להיזהר מלמחוק אותם.
 1. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
 • יתכן שבאתר יוצעו למכירה מוצרים ו/או שירותים של ספקים שונים, או קישורים המפנים לאתרים של צדדים שלישיים. ככל שהשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים לך על ידי צד שלישי כלשהו, הצד השלישי יהיה האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידו.
 • Maskyoo אינה מתחייבת שהקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו-Maskyoo לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 • Maskyoo שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 1. שימושים אסורים באתר
 • ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי Maskyoo, המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו אינם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר ובתוכן האתר:
  • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט.
  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור [לרבות כל ניסיון להפיק את קוד המקור] להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור, להעניק רישיונות משנה, לאחסן וכיו"ב חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  • לעקוף, להשבית ו/או להפריע בדרך אחרת לאמצעי האבטחה ו/או לעבודה התקינה, לרבות הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר ו/או לפגוע ו/או לשבש את מערך הגנות הסיסמאות המסדירות את הגישה לאתר.
  • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת [iframe] גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
  • הפצת דואר זבל [SPAM] או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר.
  • להסיר, להשחית, להסתיר ו/או לשנות את האתר ו/או התוכן המופיע בו, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות, לרבות עשיית שימוש בשמה, סמלה המסחרי ו/או סימני המסחר של Maskyoo, מבלי לקבל לכך את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב.
  • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • Maskyoo רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לא לאשר, להשעות או לחסום, מבלי להיזקק למתן הודעה מראש, את הגישה של כל משתמש ו/או צד שלישי לאתר, כולו או חלקו, ו/או לתוכן ו/או שירות המוצע במסגרתו, וזאת במקרים בהם סבורה Maskyoo כי בוצעה הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או כי קיים חשש כי תיגרם הפרעה מכל סוג שהוא לפעילותו התקינה של האתר ו/או מתן השירותים המוצעים בו, או חשש להפרת הוראות הדין ו/או זכויות של צדדים שלישיים, ו/או מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של Maskyoo, גם ללא כל סיבה או הצדקה, והמשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד Maskyoo ו/או כל מי מטעמה בעניין זה.
 • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישה לאתר ואף לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
 • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, audio-visual, ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות [אך לא רק] כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית [icon] [להלן: "התוכן"] מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר, ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של Maskyoo.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא, בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו, ובכלל זאת שם המתחם ["Domain"] הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של Maskyoo [או של צד שלישי אשר הרשה ל-Maskyoo להשתמש בהן]. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור Maskyoo לכך מראש ובכתב.
 • מבלי לגרוע מהאמור, שם Maskyoo וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין Maskyoo, כגון סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של Maskyoo ואין לעשות בהם כל שימוש.
 • Maskyoo מעניקה בזאת למשתמש, בכפוף לתנאים ולהתניות של תקנון תנאי שימוש זה, רישיון מוגבל בשימוש ובזמן, אישי ולא מסחרי, שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על-ידה, ושומרת לעצמה ולצדדים שלישיים מורשים מטעמה את הזכות ו/או בעלות על האתר, התכנים הכלולים בו והשירותים.
 • Maskyoo שומרת על כל זכויותיה וקניינה בכל הנוגע לתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, כדי להעניק היתר ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו.
 • כל אזכור של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 1. הגבלת אחריות
 • Maskyoo עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים באתר חווית שימוש איכותית ובטוחה. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות, לרבות בעיות בגישה לאתר מעת לעת. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי Maskyoo במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם – As is ו-As available.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו ש- Maskyoo אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • Maskyoo אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר, לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 • כל משתמש באתר ו/או בשירות כלשהו הינו האחראי המלא והבלעדי לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר ו/או נתון אחר הנמסר על-ידו. בתוך כך, המשתמש מתחייב בין היתר שלא להשתמש באתר ו/או בשירות כלשהו למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי ו/או כל שימוש אחר אשר יכול להתפרש כבלתי חוקי, טורדני, שקרי, עוין, מזיק, מאיים, גס ו/או מעורר התנגדות.
 • המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו"ב.
 • Maskyoo עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת, המשתמש פוטר את Maskyoo מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • Maskyoo לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש, לגולש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת, אינטרנט או טלפון, הנובעת ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 • המשתמש מתחייב לשמור גיבוי נוסף ונפרד שלא במסגרת האתר ו/או השירותים, של כל הנתונים והמידע שלו, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור כלפי Maskyoo ככל שלא תוכל לספק לו נתון ו/או מידע שאינו נדרש על פי דין בקשר עם האתר ו/או מתן שירותיה.
 • Maskyoo ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי, הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
  • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
  • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
  • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין אם פורסמו על ידי Maskyoo ובין על ידי צדדים שלישיים;
  • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
  • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
  • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
 1. אבטחת מידע
 • באתר מיושמים מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע בו.
 • המשתמש מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולה שיהא בה כדי לשבש את פעולת האתר, לרבות ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיו"ב. כמו כן נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 • Maskyoo תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 • Maskyoo לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המשתמש ו/או כל שימוש לרעה אחר בפרטיו, ככל שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלו כראוי ו/או לא החליף את הסיסמא מעת לעת, כמומלץ.
 1. פרטיות
 • בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר ומסכים כי המידע והפרטים שמסר ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של Maskyoo והרשומים כדין, לרבות למטרת דיוור ישיר. Maskyoo ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המשתמש באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו"ב, בהתאם לקבלת אישורו לקבלת הודעות כאמור. במסגרת זו תהא Maskyoo רשאית להעביר למשתמש מידע בקשר לשירותיה.
 • משתמש שאינו מעוניין להיכלל במאגר המידע, יודיע על כך במפורש בכתב בהתאם להוראות כל דין, כאשר ידוע למשתמש כי אי הכללת פרטיו במאגרי המידע של Maskyoo עשויה למנוע ממנו לקבל את שירותי Maskyoo, כולם או חלקם. כדי לא לקבל דיוור פרסומי לכתובת המייל שלך מ- Maskyoo ניתן להיכנס בכל עת למייל support@maskyoo.co.il ולבקש הסרה.
 • Maskyoo תהא רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שנאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המשתמש וזאת בין היתר לצורך שיפור השירותים והקשר עם המשתמש, וכן לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיו"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים.
 • Maskyoo תשמור את המידע שנמסר ו/או שנאסף אודות המשתמש במאגרי המידע שלה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה, בכפוף להוראות תקנון זה והדין.
 1. ציות לתנאים ושיפוי
 • המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
 • כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את Maskyoo ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב Maskyoo ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש אין לה אחריות לגביו, או שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 1. זמינות ו/או שינוי האתר
 • Maskyoo רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
 • מבלי לגרוע מהאמור, תהיה Maskyoo רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 • Maskyoo תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בהשלמת רישום לאתר ו/או לשירות מסוים בו ו/או על-ידי אימות פרטי משתמש באתר, לסוגי משתמשים מסוימים או ככלל, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד Maskyoo ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 1. הדרכים ליצירת קשר עם Maskyoo

בכל פניה בנושאי הפסקת שירות, ניתוק שירות, סיום התקשרות או מסירת הודעת ביטול כמשמעותה בחוק הגנת הצרכן, או כל נושא אחר, ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות:

בטלפון: 077-6670000

בדואר לכתובת: משכית 22, הרצליה.

בדוא"ל support@maskyoo.co.il

באמצעות "צור קשר" באתר

 1. פרטי ההתקשרות עם נציב הפניות של Maskyoo
 • באפשרותך להגיש תלונות לנציב התלונות. תפקידיו וסמכויותיו של נציב התלונות הם אלה: (א) לברר תלונות בנוגע לשירותים; (ב) לברר תלונות בנוגע לחשבונות ולהכריע בהן; (ג) לברר חילוקי דיעות בנוגע להסכם ההתקשרות ולהכריע בהם.
 • לנציב התלונות ניתן לפנות באמצעות דואר לכתובת משכית 22, הרצליה, טופס מקוון באתר; ובדוא"ל pniot@maskyoo.co.il.
 • בכל פניה לנציב התלונות עליך לפרט את כל אלה: (א) שם מלא ות"ז; (ב) מספר הטלפון של המנוי אליו מתייחסת התלונה; (ג) מספר החשבונית הרלבנטית; (ג) פרטי התלונה.
 1. מוקד שירות לקוחות ואופן הפניה אליו
  • מוקד השירות פעיל בימים א' – ה' בין השעות 09:00 – 18:30 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 09:00 – 13:00.
  • בכל פניה בנושא תקלות רשת ניתן לפנות למוקד חירום שלנו בטלפון 077-6670000. מוקד החירום פעיל 24/7 להוציא יום כיפור.
 1. שונות
 • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין Maskyoo בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין Maskyoo.
 • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • Maskyoo תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיה ו/או התחייבויותיה המופיעות בתנאי שימוש אלה, כולן או חלקן ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
 • ככל שגולש סבור כי תכנים אשר פורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים / מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או כי האתר מכיל קישורים / הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, ניתן לפנות ל- Maskyoo בכתובת הדוא"ל support@maskyoo.co.il , ולציין את הפרטים כדלקמן: מהות הפגיעה / ההפרה, לינק לעמוד הרלוונטי באתר ודרכי יצירת קשר עם הגולש. Maskyoo תעשה כמיטב יכולתה על מנת לבחון את נושא הפנייה ותיצור עם הגולש קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

בואו לשמוע מידע נוסף

Maskyoo נותנת לכם כלים להגדלת כמות ההמרות, לצמיחת העסק ומשמשת כערך מוסף לכל לקוח

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית

בואו לשמוע מידע נוסף

Maskyoo נותנת לכם כלים להגדלת כמות ההמרות, לצמיחת העסק ומשמשת כערך מוסף לכל לקוח.

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית

בואו לשמוע מידע נוסף

Maskyoo נותנת לכם כלים להגדלת כמות ההמרות, לצמיחת העסק ומשמשת כערך מוסף לכל לקוח

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית

בואו להצמיח את העסק שלכם

מסקיו מציעה מגוון רחב של מוצרים ושירותים מתקדמים המתאימים לשוק הטלפוניה בישראל, למפרסמים, משרדי המדיה, משרדי הפרסום, לאינדקסים ולכל מי שמעוניין להצעיד את העסק שלו קדימה

רוצים לשמוע עוד ולקבל הצעת מחיר אטרקטיבית מאנשי המכירות שלנו?
השאירו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן